OBCHODNÍ PODMÍNKY

PLATNÉ PRO SPOTŘEBITELE PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ NA WWW.WOODPECKER.CZ a WWW.TEXDAN.COM

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží spotřebitelem (= fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami) v internetovém obchodě www.woodpecker.cz a www.texdan.com. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží na www.texdan.com, u něhož je zobrazeno funkční tlačítko "koupit".
Tyto podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Texdan s.r.o.) a kupujícího (spotřebitele). Obchodní podmínky jsou zveřejněny na www.woodpecker.cz a www.texdan.com. Kupující potvrzuje okamžikem objednání zboží na www.texdan.com, že se seznámil s Obchodními podmínkami, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

Prodávající

Texdan s.r.o., Ludvíka Středy 1143, 542 32 Úpice IČO: 287 68 591 DIČ: CZ28768591 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové; oddíl C, vložka 26310. email: info@texdan.com, www.woodpecker.cz, www.texdan.com

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo měnit údaje o zboží bez předchozího upozornění. Všechny údaje o zboží vycházejí z originálních prospektů výrobce a jsou nezávazné.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Návrhem kupní smlouvy se rozumí objednávka zboží. Cenou zboží se rozumí cena zveřejněná na www.woodpecker.cz a www.texdan.com v okamžiku odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupující potvrzuje okamžikem objednání zboží na www.texdan.com, že se seznámil s Obchodními podmínkami, porozuměl jim a souhlasí s nimi. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou (zasláním emailu) s uvedením celkové ceny zboží vč. DPH a ceny přepravy.

Dodání zboží

Prodávající vyrozumí elektronickou poštou nebo telefonicky kupujícího o termínu odeslání zboží kupujícímu na adresu pro doručení zboží uvedenou na objednávce. Kupující může zboží také převzít na adrese prodávajícího. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí předání zboží prodávajícím přepravci nebo přímo kupujícímu.
Kupující je povinen po převzetí zboží od přepravce ihned zkontrolovat neporušenost přepravního obalu, příp. poškození zboží a o zjištěných skutečnostech informovat prodávajícího písemně elektronickou poštou bez zbytečného odkladu. Za poškození zboží během dopravy zodpovídá přepravce.
Zboží je vždy dodáno včetně daňového dokladu, který zároveň slouží jako dodací list, návodu k použití, ev. záručního listu.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úhrady zboží.

Ceny zboží a způsoby úhrady

Cenou zboží se rozumí cena zveřejněná na www.woodpecker.cz a www.texdan.com v okamžiku odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu. K ceně zboží může být připočtena cena přepravy. O příp. ceně přepravy je kupující informován před odesláním objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo omylu, chyby v údaji o cenách a dále změny cen zohledňující pohyby kurzů měn resp. dodavatelských cen.

Uhrazením kupní ceny zboží se rozumí:

  1. připsání částky ve výši kupní ceny na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře nebo
  2. uhrazení dobírky pracovníkovi přepravní společnosti (např. Česká pošta s.p.) nebo
  3. uhrazením kupní ceny v hotovosti zástupci prodávajícího na adrese Havlíčkova 437, Úpice

Vrácení zboží

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Toto ustanovení neplatí, pokud bylo zboží upraveno na přání kupujícího.

Pokud kupující chce vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí, je povinen splnit následující podmínky:

  1. zabalit nepoužité, nepoškozené, kompletní zboží vč. všeho příslušenství (napájecí kabely, návody apod.) do původního, nepoškozeného a nezměněného obalu a
  2. zabalit zboží v původním obalu do dalšího obalu chránícího původní obal a přiložit doklad o koupi zboží a
  3. odeslat takto zabalené zboží na adresu prodávajícího spolu s oznámením vůle odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení uhrazené kupní ceny zboží.

Při splnění výše uvedených podmínek (body a až c) vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud byla hodnota nového zboží, které chce kupující do 14 dnů od převzetí vrátit, snížena (poškozením, ztrátou příslušenství apod. kupujícím), prodávající převezme zboží zpět a vrátí kupujícímu kupní cenu ovšem poníženou o chybějící hodnotu zboží.

Záruka za zboží

Prodávající poskytne kupujícímu záruku na zboží v délce, která je uvedena na záručním listu nebo na daňovém dokladu. Jako počátek záruční lhůty se rozumí den uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum uvedené na záručním listu.

Reklamace zboží

Kupující uplatní reklamaci na adrese prodávajícího: Texdan s.r.o., Ludvíka Středy 1143, 542 32 Úpice info@texdan.com

V případě reklamace v rámci záruční doby, kupující doloží prodejní doklad a záruční list. Reklamované zboží musí být řádně zabaleno (i v nepůvodním obalu) a obsahovat kompletní příslušenství. Přepravní náklady reklamovaného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

Ochrana osobních údajů

Prodávající nakládá s osobními údaji kupujících v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující souhlasí odesláním objednávky zboží na www.texdan.com se shromažďováním a archivací svých osobních údajů. Prodávající neposkytne shromažďované osobní údaje třetím osobám. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty přepravcům za účelem doručení zboží kupujícímu.